ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂੰ

ਅਹਿਲ ਨਜੂਮ ਸੱਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਫ਼ਜ਼ ਤੌਰੈਤ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਸਾਹਿਬ ਯਮਨ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਆਸਮਾਨੀ
ਵੇਖਣ ਉਮਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਖੋ੍ਹਲ ਕਲਾਮ ਰੱਬਾਨੀ
ਹਾਸ਼ਿਮ ਭਾਰ ਸੱਸੀ ਸਿਰ ਡਾਢਾ ਹੋਸ ਸ਼ਤਾਬ ਅਸਾਨੀ

ਵੇਖ ਨਜੂਮ ਕਿਤਾਬ ਨਜੂਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮ ਸਹਿਮ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਦੱਮ ਮਾਰੇ
ਬਾਦਸ਼ਹਾਂ ਸੱਚ ਆਖਣ ਔਖਾ ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ ਬੀਚਾਰੈ
ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਖ਼ਤ ਬਖ਼ੀਲ ਸੱਸੀ ਦੇ ਕੋਣ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰੇ

ਸ਼ਾਹ ਦੋਬਾਰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਹੀ ਕਹੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਵੇ
ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸਾਥੋਂ ਸੁਖ਼ਨ ਕਲਾਮ ਨਾ ਆਵੇ
ਰਾਸਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਆਖਣ ਜੋਗੀ ਝੂਠ ਈਮਾਂ ਜਲਾਵੇ
ਹਾਸ਼ਿਮ ਕਰਨ ਲੁਕਾਉ ਬਤੇਰਾ ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੈ

ਓੜਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਉਤਾਰ ਨਜੂਮੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਮਨ ਭਾਨੀ
ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਗ ਕਮਾਲ ਸੱਸੀ ਜਦ ਹੋਗ ਜਵਾਨ ਸਿਆਣੀ
ਮਸਤ ਬਹਹੋਸ਼ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਸੀ ਦਰਦ ਫ਼ਰਾਕ ਰਨਜਾਨੀ
ਹਾਸ਼ਿਮ ਹੋਗ ਕਮਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰੀਹਗ ਜਹਾਨ ਕਹਾਣੀ

ਸਨ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਯਾ ਬੁਰੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਉ ਖ਼ਵੀਸ਼ ਕਬੀਲਾ
ਆਆਤਸ਼ ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰਜੀਉਂ ਕਰ ਤੇਲ ਫ਼ਤੀਲਾ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰਦ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਪੀਲਾ
ਹਾਸ਼ਿਮ ਬੈਠ ਦਾਣਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿਲਾ

About SgS Sandhu

Profile photo of SgS Sandhu
To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  ਪੰਜਾਬੀ     English ਪੰਜਾਬੀ

Scroll To Top
Skip to toolbar