ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> 2012 >> November

Monthly Archives: November 2012

ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। …ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਕਦੇ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ। 1. ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ password… 2. ਮਾਸ਼ੂਕ ਦਾ birthday #ਸਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1. ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ 2. ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ’ਚ Beer ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ #ਸਮਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1. ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ... Read More »

ਯਾਦ

ਅੱਜ ਫੇਰ ਓਹੀ ਨਿਘੀ ਧੁੱਪ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਐਸੇ ਓਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆਏ , ਰੋਂਦਿਆ ਨੂ ਸਾਨੂ ਇਹ ਸਾਮ ਢਲ ਗਈ , ਚਾਨਣ ਸੀ ਬੜਾ ਕੱਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ , ਬਿਰਹੋ ਦੀਆ ਲਪਟਾ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਆਸ ਜਲ ਗਈ, ਸੋਚਾ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar