ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ।
…ਅੱਜ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਕਦੇ
ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ।
1. ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ password…
2. ਮਾਸ਼ੂਕ ਦਾ birthday
#ਸਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
1. ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
2. ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ’ਚ Beer ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ
#ਸਮਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
1. ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ
2. ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ
#ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
1. ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ
2. ਕਾਲਜ’ਚ english ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ
#ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੋਰ
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ?
1. Facebook ਤੇ chating ਤੋਂ
2. ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾ te…

About Aman maan

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar