ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ

ਸਰਮ ਉਦੋ ਆਂਦੀ ਜਦੋ ਬੁਢਾ ਦਿਲ ਜਵਾਂਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੋਸਲਾ ਉਦੋ ਵੱਧਦਾ ਜਦ ਪੁੱਤ ਕਮਾਣ ਲੱਗੇ

ਦਿਲ ਉਦੋ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੁਦਾ
ਮਤਲਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਵਿਚ ਸਬਬ ਦਾ ‘ਦੀਪ” ਨਹੀ ਜਗਾ ਹੁਦਾ

ਆਪਣੇਆਂ ਤੋ ਕਦੇ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀ ਹੁਦਾ ਪੈਸਾ
ਪੈਸੇਆਂ ਦੀ ਖਾਤੀਰ ਮੰਦੇ ਬਣ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਾਂਦੇ ਨੇ
ਦੁਰ ਹੋਣ ਤਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਵਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਖੁਸੀ ਵੀ ਦੇਣ ਗਮ ਵੀ ਦੇਣ
ਅਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਆਪਣੇਆ ਦੀ ਖਾਂਤਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਦਾ ਪੈਸਾ
ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਖਾਂਤਿਰ ਬਗਾਂਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ

ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣੇ ਅਪਣਾ
ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ

ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਰੋ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ
ਮੂੰਸਿਬਤ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ

ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਬਾਂ ਸੱਚ ‘ਦੀਪ’ ਨੂੰ
ਪੈਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ

–Deep Manni
+91-9463609542

About deep manni

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar