ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Author Archives: deep manni

Author Archives: deep manni

Feed Subscription

ਇਸ਼ਕ

ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬੁਰੀ ਹੁਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁਰੀ ਨਸੇ ਦੀ ਲਤ ਬੁਰੀ ਬੇਗਾਣੀ ਨਾਰ ਬੁਰੀ ਮਤਲਬੀ ਯਾਰ ਬੁਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਂਰ ਬੁਰਾ ਲੋੜ ਤੋ ਵਦ ਇਤਬਾਰ ਬੁਰਾ ਜਮਾਣੇ ਦੀ ਨਜਰ ਬੁਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾਏ ਰਾਜ਼ ਬੁਰੇ ਬਿਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਲਫਾਜ ਬੁਰੇ ਗਰਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਪੈਸੇਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਰੀ ਡੁਬਦੇ ਨੂੱ ... Read More »

ਕਮਲਾ

ਮੈ ਕਮਲਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮਲੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਮਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਲੇ ਨਾਲ ਮੈ ਕਮਲੇਆਂ ਤੋ ਵਦ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕਮਲੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਲੇ ਨੂੱ ਹੋਰ ਕਮਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਮਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈ ਉਸ ਕਮਲੇ ਨਾਂਲ ਇੱਕ ਸਾਝਾਂ ... Read More »

ਰੱਬ

ਅੱਜ ਕੱਝ ਪਲ ਸੋਚਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਤੋ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋ ਗਿਆਂ 1 ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਆਉ ਤੁਹਾਨੂ ਦਸਦੇ ਹਾ ਕੀ ਕਿਨਾ ਗਲਾਂ ਨੇ ਮਜਬੁਰ ਕਿਤਾ ਮੈਨੂੱ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਿਛੇ ਮੈ ਇੱਕ ... Read More »

ਇਸ਼ਕ

ਸੱਬਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਉਹ ਮੇਹਬੁਬ ਨੂੱ ਰੱਬ ਬਣਾਦਾ ਏ ਅੱਖਾ ਹੋਣ ਖੁੱਲੀਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਚੇਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦਾ ਆਦਾ ਏ ਜਦ ਉਤਾਰੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਸਮਝੋ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਏ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰੀ ਆਸ਼ਕਾ ਦੇ ਤੇ ਹੁਦੀਂ ਜਾਨ ਬੇਗਾਣੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਹੁਬੂਬ ਤੇ ਲੁਟਾਦਾਂ ਏ ... Read More »

ਆਪਣੇ

ਸਰਮ ਉਦੋ ਆਂਦੀ ਜਦੋ ਬੁਢਾ ਦਿਲ ਜਵਾਂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਸਲਾ ਉਦੋ ਵੱਧਦਾ ਜਦ ਪੁੱਤ ਕਮਾਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਉਦੋ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੁਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਵਿਚ ਸਬਬ ਦਾ ‘ਦੀਪ” ਨਹੀ ਜਗਾ ਹੁਦਾ ਆਪਣੇਆਂ ਤੋ ਕਦੇ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀ ਹੁਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇਆਂ ਦੀ ਖਾਤੀਰ ਮੰਦੇ ਬਣ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ... Read More »

ਯਾਰ

ਹਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਰਾ ਵਿਕਦੇ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾ ਜੇ ਬੋਲੀ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ ਯਾਰ ਖਰੀਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਮੇਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਦਾ ਬਿਨਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਰ ਚਾਹਿਦਾ ਮਸਤ ਮੰਲਗ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਅਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈ ਯਾਰ ਦੇ ... Read More »

ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ

ਨਮਾਜ ਪੜ-2 ਕੇ ਯਾਰੋ ਥੱਕਿਆ ਮੈ ਰੁਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਰਹੇ ਖੂੱਸ਼ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਮੇਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਯਾਰ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੋਤ ਵਰਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮੈ ਕੀ ਲੇਣਾ ਰੁਸ਼ਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰ 100 ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਵਰਗਾ ... Read More »

ਵਿਆਹ

ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪ ਪਾ ਰਿਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀ ਦੋਹਰਾਇਉ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਉ ਨਾ ਜੀਣਾ ਕਾਹਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾ ਜੂਣ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾਂ ਚੰਗਾਂ ਸੀ ਕੁਆਂਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾਂ ਹੁਦਾਂ ਸੀ ਯਾਰੋ ਚੋਬਰ ਮੈ ... Read More »

ਸਕੀਮੀ ਪੁੱਤ

ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ | ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਬਟਵਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸੱਚ | ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ | ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੱ ਇਸ ਵਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਸੀ | ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸਹਿਰੋ ... Read More »

ਤੇਨੂੱ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ

ਰਬਾ ਦਿਲਕਰੇ ਤੇਨੂੱ ਬਦਦੁਆ ਦੇਵਾ ਬਦਦੁਆ ਦੇਵਾ ਤੇਨੂੱ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ਦਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਤੇਨੂੱ ਵੀ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇਨੂੱ ਵੀ ਅਪਣੇਆਪ ਨੂੱ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਣੇ ਲਵੇ ਤੂੱ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਮਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ... Read More »

Scroll To Top
Skip to toolbar