ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
You are here: Home >> Culture ਸਭਿਆਚਾਰ >> ਮੁਹਾਵਰੇ

ਮੁਹਾਵਰੇ

(ਡ, ਢ, ਤ)

  • ਡੱਡ ਮੱਛ – ਚੰਗੀ ਮਾਡ਼ੀ ਸਭ ਸ਼ੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।
  • ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ – ਉਦਾਸ, ਥਿਡ਼ਕਿਆ ਹੋਇਆ।
  • ਢਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ – ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕ-ਰੱਸ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹੇ।
  • ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ – ਪਾਣੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਙ ਤਡ਼ਫ ਰਿਹਾ।
  • ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ – ਤਡ਼ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ।
  • ਤੇਲੀਆ ਬੁੱਧ – ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਜ ਸਮਝ।

(ਦ, ਧ, ਨ)

  • ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ – ਹਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ।
  • ਦਮ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ – ਮਰਨਾਉ।
  • ਦਮਾਂ ਦਾ ਗਾਡ਼੍ਹਾ – ਧੀਰਜ ਜੇਹੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਥੱਕੇ, ਅੱਕੇ ਨਾ।
  • ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਿਆ – ਬਡ਼ਾ ਸਖੀ, ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲਾ।
  • ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਾਲ – ਥੋਡ਼੍ਹ-ਚਿਰਾ ਜੋਸ਼।
  • ਦੋ ਪੁਡ਼ ਮਿਲਦੇ – ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ, ਸੂਰਜ ਅਸਤਣ ਸਮੇਂ।
  • ਦੌਲਾ ਮੌਲਾ – ਲਾਪਰਵਾਹ।
  • ਧੁਖ-ਧੁਖੀ – ਚਿੰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ।
  • ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ – ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ।
  • ਨਮਦਾ ਬੁੱਧ – ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਮੋਟੀ ਸਮਝ।
  • ਨਾਢੂ ਸਰਾਫ, ਨਾਢੂ ਖਾਂ – ਆਕਡ਼ ਖਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ।

(ਪ, ਫ, ਬ)

  • ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ – ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿਟ-ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
  • ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ – ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤ ਰਸਮ।
  • ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਾ – ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਵੇਲੇ ਆ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖਿਸਕੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
  • ਫਿੱਟਣੀਆਂ (ਫਿੱਟਡ਼ੀਆਂ) ਦਾ ਫੇਟ – ਲਡ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਊ ਮਾਊ।
  • ਫੇਰਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ – ਸਦਾ ਹੀ ਧਡ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
  • ਬਗਲਾ ਭਗਤ – ਪਖੰਡੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਡ਼ਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਲੁੱਚਾ।
  • ਬੁੱਧੂ ਲਾਣਾ – ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ।

(ਭ, ਮ)

  • ਭੰਗ (ਭੋਹ) ਦੇ ਭਾਡ਼ੇ – ਅਜਾਈਂ ਵਿਅਰਥ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ।
  • ਭਾਡ਼ੇ ਦਾ ਟੱਟੂ – ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਖੇਚਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ।
  • ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ – ਬਹੁਤ ਲਡ਼ਾਕਾ, ਕੁਪੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਡ਼ਾਕੇ ਕੱਪਤੇ ਬੰਦੇ।
  • ਭੇਡ ਚਾਲ – ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੀ ਰੀਸ।
  • ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ – ਨਿਕੰਮਾ ਸ਼ੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ।
  • ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ – ਮੂਰਖ।
  • ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ – ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ।
  • ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ – ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਤਰ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕਾ ਵੈਰੀ।
  • ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ – ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬੰਦਾ।
  • ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ – ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
  • ਮੂੰਹ ਫੱਟ – ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨ-ਆਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
  • ਮੂੰਹ ਮੀਟੀ ਪਰਾਕਡ਼ੀ – ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ।
  • ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ – ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ।

(ਰ, ਲ, ਵ)

  • ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ – ਵਹਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ।
  • ਰਾਤ ਦਾ ਜੰਮ – ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ।
  • ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ – ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਾ।
  • ਲਹੂ (ਖੂਨ) ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ – ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ।
  • ਲਗਰ (ਪੋਰੀ) ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ – ਪਤਲਾ, ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ।
  • ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ – ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਿੱਤਰ।
  • ਲੰਡਾ (ਚਿਡ਼ਾ) ਛਡ਼ਾ – ਜਿਸ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਲਾ-ਕਾਰਾ।
  • ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ – ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ।
  • ਲਾਈ ਲੱਗ – ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ।
  • ਲਪੌਡ਼ ਸੰਖ, ਗਪੌਡ਼ ਸੰਖ – ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਫਡ਼੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ।
  • ਲਾਰੇ ਹੱਥਾ – ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
  • ਲਾਲ ਬੁਝੱਕਡ਼ – ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ।
  • ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ – ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
  • ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ – ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਤੇ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

About SgS Sandhu

To know more about me got to www.sgssandhu.com
Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Skip to toolbar